Teaser 1

Technicians privacy beleid

Technicians erkent dat privacy belangrijk is. Dit privacy beleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites die door Technicians wordt aangeboden. Wanneer het nodig is om ons privacy beleid meer specifiek toe te lichten, plaatsen wij op de website ook nog afzonderlijke privacy mededelingen, waarin wordt beschreven hoe bepaalde diensten omgaan met persoonlijke informatie.

Mocht u vragen hebben over dit privacy beleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@technicians.nl, bellen naar 038-3033020 of schrijven naar Technicians, Rondweg 11 S, 8091 XA Wezep, Nederland.

Door u verstrekte informatie

Wanneer u zich aanmeldt voor een account voor onze website of door ons geplaatst gaat worden bij een opdrachtgever waarvoor u zich moet registreren, vragen wij u om persoonlijke informatie te verstrekken (bijv. uw naam, e-mailadres en een wachtwoord). Voor bepaalde diensten vragen wij ook creditcard- of andere bankinformatie, die in versleutelde vorm worden bewaard door onze backofficepartner P-services op veilige servers. Het is mogelijk dat wij de informatie die u voor uw account opgeeft, combineren met informatie van andere diensten van Technicians of P-services of van derden om het gebruiksgemak voor u te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Bij bepaalde diensten kunnen wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven dat u niet akkoord gaat met het combineren van dergelijke informatie (“opt-out”).

Cookies

Bij uw bezoek aan ons portaal uitgevoerd door onze partner P-services sturen wij een of meer
“cookies” – bestandjes met een reeks karakters – naar uw computer waarmee uw browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor slaan we gebruikersinstellingen op en houden we ontwikkelingen in gebruikersgedrag bij, bijvoorbeeld hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties en diensten van Technicians en P-services niet goed functioneren als u cookies weigert.

Log-informatie

Wanneer u gebruik maakt van diensten van Technicians en P-services slaan de servers automatisch informatie op die uw browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals zoekvraag, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoekvraag en één of meer cookies die uw browser kunnen identificeren.

Correspondentie

Wanneer u een e-mail of ander bericht aan Technicians stuurt, kunnen wij die berichten bewaren om uw vragen te verwerken en te beantwoorden en om onze diensten te verbeteren.

Gelieerde sites

Sommige van onze diensten bieden wij in samenwerking met andere websites aan. Persoonlijke informatie die u aan die sites verstrekt, kan aan Technicians worden doorgestuurd om de betreffende dienst te kunnen leveren. Wij verwerken dergelijke informatie overeenkomstig dit privacy beleid. Het kan zijn dat de gelieerde sites een ander privacy beleid voeren. Wij raden u aan om dat door te lezen.

Links

Onze partner P-services kan links in het voor ons opgezette portaal zodanig presenteren dat wij kunnen bijhouden of deze links zijn aangeklikt. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Andere sites

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en diensten die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Technicians. Wij oefenen geen controle uit op de sites die bij onze diverse diensten worden weergegeven als zoekresultaten of links. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van u vragen.

Technicians verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor de doeleinden die staan beschreven in het toepasselijke privacy beleid en/of de privacy mededeling met betrekking tot specifieke diensten. Naast de reeds genoemde, valt onder deze doelstellingen ook:

 • het aanbieden van onze producten en diensten aan gebruikers, met inbegrip van het tonen van informatie op maat;
 • controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, te beschermen en te verbeteren; 
 • zorgen dat ons netwerk technisch goed functioneert; 
 • het ontwikkelen van nieuwe diensten.
 • P-services verwerkt persoonlijke informatie op de servers. Zij kunnen persoonlijke informatie verwerken om onze eigen diensten te verlenen.

Keuzemogelijkheden met betrekking tot persoonlijke informatie

Wanneer u zich aanmeldt voor een bepaalde dienst waarvoor u zich moet registreren, vragen wij u om persoonlijke informatie te verstrekken. Indien wij deze informatie op een andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor deze werd verzameld, zullen wij u daarvoor vooraf om toestemming vragen. Indien wij u vragen persoonlijke informatie te mogen gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacy beleid en/of in de specifieke privacy mededelingen staan beschreven, zullen wij u een doeltreffende manier bieden om het gebruik van persoonlijke informatie voor die andere doeleinden te weigeren (“opt-out”). Wij zullen geen gevoelige informatie verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacy beleid en/of in de specifieke privacy mededelingen staan beschreven, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt weigeren om persoonlijke informatie op te geven voor een bepaalde dienst, maar dan zal het wellicht niet mogelijk zijn om die dienst aan u te leveren.

Het delen van informatie

Uitsluitend in de volgende limitatieve omstandigheden deelt Technicians persoonlijke informatie met andere bedrijven of personen buiten Technicians:

 • Indien wij uw toestemming hebben. Voor het delen van gevoelige persoonlijke informatie vragen wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Indien wij dergelijke informatie aan ons gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde bedrijven of personen verstrekken om namens ons persoonlijke informatie te verwerken. Wij eisen van deze partijen dat zij dergelijke informatie verwerken volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met dit privacy beleid en eventuele andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 • Indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de toegang tot of het gebruik, de bewaring of de openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:
  • te voldoen aan eventuele toepasselijke wet- of regelgeving, een juridische procedure of een verzoek van een overheidsinstantie
  • toe te zien op de naleving van de geldende gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke overtredingen daarvan
  • fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken
  • voor zover wettelijk vereist of toegestaan, de rechten, eigendom of veiligheid van Technicians, haar gebruikers of het publiek te beschermen tegen dreigende schade.

Indien Technicians betrokken raakt bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van haar hele vermogen of een deel daarvan, zullen wij dit bekendmaken voordat er persoonlijke informatie wordt overgedragen en deze onder een ander privacy beleid komt te vallen.

Wij kunnen bepaalde stukjes geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie met derden delen. Zulke informatie is niet herleidbaar tot uw persoon.

Mocht u nog vragen hebben over het beheer of gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u via het onderstaande adres contact met ons opnemen.

Informatiebeveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop wij persoonlijke gegevens opslaan. De toegang tot persoonlijke informatie is voorbehouden aan werknemers, opdrachtnemers van Technicians evenals haar partner P-services die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om onze diensten te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij schending daarvan te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, met inbegrip van contractbeëindiging en strafrechtelijke vervolging.

Integriteit van gegevens

Technicians en haar partner P-services verwerken persoonlijke informatie uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in overeenstemming met dit privacy beleid of eventuele privacy mededeling voor een specifieke dienst. Wij evalueren onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om te waarborgen dat wij uitsluitend die persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. Wij ondernemen alle redelijke stappen om te zorgen dat de door ons verwerkte persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is, maar wij zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren indien dat nodig is.

Toegang tot en bijwerking van persoonlijke informatie

Wanneer u gebruik maakt van Technicians-diensten, spannen wij ons te goeder trouw in om u toegang tot uw persoonlijke informatie te verschaffen en deze gegevens ofwel te corrigeren indien ze onjuist zijn, ofwel op uw verzoek te verwijderen indien het wettelijk of voor legitieme bedrijfsdoeleinden niet langer vereist is om deze te bewaren. Alvorens dergelijke verzoeken te verwerken, vragen wij de gebruiker om zichzelf en de te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen informatie te identificeren en wij kunnen weigeren om verzoeken te verwerken die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of uitzonderlijk lastig uitvoerbaar zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op backup-tapes bevindt), of waartoe toegang verder niet noodzakelijk is. Wanneer wij de mogelijkheid bieden om informatie in te zien en te corrigeren, leveren wij deze dienst altijd kosteloos, tenzij dat onevenredig veel inspanning zou vereisen. Voor sommige van onze diensten gelden andere procedures voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonlijke informatie van gebruikers. De details van deze procedures zijn te vinden in de specifieke privacy mededelingen of FAQ’s ten aanzien van deze diensten.

Handhaving

Technicians onderzoekt geregeld of dit privacy beleid wordt nageleefd. Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacy beleid of de wijze waarop Technicians met persoonlijke informatie omgaat, kunt u altijd kenbaar maken door per e-mail contact met ons op te nemen via info@technicians.nl of te schrijven naar Technicians, Rondweg 11 S, 8091 XA Wezep, Nederland. Wanneer wij op dit adres formele, schriftelijke klachten ontvangen, is het beleid van Technicians om met de betreffende gebruiker contact op te nemen over zijn of haar problemen. Wij zullen onze medewerking verlenen aan de betrokken bevoegde instanties, inclusief plaatselijke privacy toezichthouders, om een oplossing te vinden voor klachten over de overdracht van persoonlijke gegevens die niet tussen Technicians en betrokkene zelf kunnen worden opgelost.

Wijzigingen in dit beleid

Wij wijzen erop dat dit privacy beleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Daarbij zullen wij uw rechten op grond van dit privacy beleid niet zonder uw expliciete toestemming inperken, en wij verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zijn. Desondanks zullen wij alle wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als het om significante wijzigingen gaat, zullen wij deze op een meer opvallende manier bekendmaken (inclusief, voor bepaalde diensten, een kennisgeving van beleidswijzigingen per e-mail). De versie van dit privacy beleid zal steeds bovenaan de pagina worden aangeduid door middel van de ingangsdatum. Verder zullen wij eerdere versies van dit privacy beleid in een archief opslaan zodat deze door u kunnen worden geraadpleegd.
Technicians gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.